Schola Parafialna

Z inicjatywy ks. proboszcza i organisty powstała pod koniec 2016 roku liturgiczna schola parafialna. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 09.12. 2016r. i od tego momentu w środy po Mszy św. szkolnej młodzi parafianie gromadzą się w salce parafialnej lub w kościele aby przygotowywać śpiewy liturgiczne na poszczególne Msze św.
Zespół prowadzi organista - p. Patryk Pfeifer.

Repertuar śpiewów stanowią pieśni i części stałe Mszy św. śpiewane jednogłosowo wraz z ludźmi bądź tylko jako schola, z towarzyszeniem organów.
Do scholi może należeć każdy, kto chciałby śpiewem oddawać cześć Panu Bogu podczas celebrowania eucharystii i nabożeństw, zwłaszcza młodzież i dzieci!
Zapraszamy wszystkich do wstąpienia w nasze szeregi. Każdy jest mile widziany i potrzebny.

Kto śpiewa w kościele, ten pobożnie uczestniczy w liturgii, jednoczy się w modlitwie z braćmi i siostrami w wierze, zyskuje Bożą łaskę i wyprasza miłosierdzie.
Ważność śpiewu wiernych podkreślają dokumenty Kościoła, w których przeczytamy :
"... Pilnie należy popierać czynne uczestnictwo wiernych przejawiające się w śpiewie, w następujący sposób : a) Winno ono objąć przede wszystkim aklamacje, odpowiedzi na pozdrowienia kapłana lub ministrantów oraz w modlitwach litanijnych, a ponadto i psalmy, wtrącane wersety czyli powtarzane responsa, wreszcie hymny i kantyki" -  Instrukcja Musicam Sacram

" Usilnie zachęca się duszpasterzy, organistów, dyrygentów chórów kościelnych, katechetów i inne osoby odpowiedzialne za stan muzyki liturgicznej w danym kościele, by systematycznie nauczali wiernych, a zwłaszcza dzieci i młodzież, tradycyjnych i nowych śpiewów przydatnych w sprawowaniu liturgii" - Instrukcja Episkopatu Polski

wstecz